Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u studenom 2021., donijelo je rješenje o imenovanju predškolske ustanove  Radost u Splitu vježbaonicom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu iz kolegija Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 2 i Glazba u ranom i predškolskom odgoju 2, za praktično osposobljavanje studenata na četiri godine.

 

Metodičke vježbe likovnog izražavanja realiziraju se u DV Popaj u tri odgojne skupine i u DV Veseli patuljci u jednoj odgojnoj skupini. Imenovani mentori u zimskom semestru 2022./2023. pedagoške godine su:

 

 

Odgojitelji

 

 

 Vrtić 

 

 

1.Tatjana Kljenak

 

 

DV Popaj

 

 

2. Gordana Krasnić 

 

 DV Popaj

 

3. Ankica Mitrović

 

 DV Popaj

 

4. Mila Cvrlje

 

 DV Veseli patuljci     

 

Metodičke vježbe glazbenog izražavanja realiziraju se u DV Popaj u dvije odgojne skupine i u DV Latica u dvije odgojne skupine. Imenovani mentori u zimskom semestru 2022./2023. pedagoške godine su:

 

 

Odgojitelji

 

 

Vrtić

 

 

1. Marijana Krstić

 

  DV Latica

 

2. Jasminka Marušić 

 

  DV Latica      

 

3. Gordana Krasnić

 

  DV Popaj

 

4. Gordana Mijaljica

 

  DV Popaj

 

Zadaće vježbaonice su:

 • razvijanje humanog odnosa studenata prema djetetu, njegovim potrebama i interesima
 • razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno- obrazovnoj djelatnosti
 • upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadaćama stručnih djelatnika dječjeg vrtića
 • uključivanje studenata u oblike odgojno obrazovnog rada prema predviđenom planu i programu Filozofskog fakulteta koji se mogu ostvarivati u vježbaonici
 • osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu
 • pomoć Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u organizaciji, pripremi i izvođenju praktičnog osposobljavanja studenata te pripremi i praćenju rezultata studenata u dječjem vrtiću
 • suradnja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti te drugih oblika rada

 

Oblici rada koji se ostvaruju u vježbaonici su:

 • hospitiranje studenata
 • uzorni rad mentora
 • pojedinačni neposredan rad studenata s djecom
 • analiza provedenog rada

 

Svaki student uz pomoć mentora priprema jednu odgojno – obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti profesora metodike, mentora i studenata.

Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici se provodi analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju profesor metodike, mentor i studenti.