Vježbaonica

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donijelo je rješenje o imenovanju dječjeg vrtića Radost u Splitu vježbaonicom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Odgojitelji imenovani za mentore u zimskom semestru 2019./2020. godine su sljedeći:

 • Za metodičke vježbe  glazbenog izražavanja
 1. Marijana Krstić, PO Latica
 2. Jasminka Marušić, PO Latica
 3. Gordana Krasnić, PO Popaj
 4. Gordana Mijaljica, PO Popaj
 5. Emanuela Zavoreo Rakić, PO Srećica

 

 • Za metodičke vježbe likovnog izražavanja
 1. Tatjana Kljenak, PO Popaj
 2. Gordana Krasnić, PO Popaj
 3. Ankica Mitrović, PO Popaj
 4. Mila Cvrlje, PO Veseli patuljci

 

Zadaće vježbaonice su:

 • razvijanje humanog odnosa studenata prema djetetu , njegovim potrebama i interesima ;
 • razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno-obrazovnoj djelatnosti ;
 • upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadaćama stručnih djelatnika dječjeg vrtića ;
 • uključivanje studenata u oblike odgojno obrazovnog rada prema predviđenom planu i programu Filozofskog fakulteta koji se mogu ostvarivati u vježbaonici ;
 • osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu ;
 • pomoć visokog učilišta u organizaciji, pripremi i izvođenju praktičnog osposobljavanja studenata te pripremi i praćenju rezultata studenata u dječjem vrtiću ;
 • suradnja s visokim učilištem na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti te drugih oblika rada.

 

Oblici rada koji se ostvaruju u vježbaonici su:

 • hospitiranje studenata ;
 • uzorni rad mentora ;
 • pojedinačni neposredan rad studenata s djecom ;
 • analiza provedenog rada.

 

Svaki student uz pomoć mentora priprema jednu odgojno-obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti nastavnika metodike, mentora i studenata.

Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici provodi se analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju nastavnik metodike, mentor i student.