Pedagog

Pedagog je član stručnog tima koji brine o odgoju i obrazovanju predškolske djece. Odgojno – obrazovni rad u dječjem vrtiću je područje koje cjelovito obuhvaća sve segmente života i rada odraslih s djecom. Programske zadaće pedagoga proizlaze iz Humanističko razvojne koncepcije i zajedničke su svim predškolskim pedagozima. Ali prilagodba službenih temeljnih ideja i načela odgoja i obrazovanja, salve stvara se i razvija u suradnji odraslih s djecom u konkretnoj sredini jer vrtić kao sustav predstavlja živi organizam, a odgojno-obrazovni proces uistinu je vrlo dinamičan, nepredvidljiv i neprenosiv proces.

Uloga pedagoga usmjerena je na timski rad, a suština svih naših nastojanja je stvaranje zajednice djece i odraslih koja se međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i pomaganjem razvija i uči. Iz navedenog proizlaze zadaće koje u našoj predškolskoj ustanovi predstavljaju polazišta u planiranju svih aktivnosti:

  • partnerski odnosi sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa
  • zajedničko otkrivanje i otklanjanje problema
  • kreativnost i zajednički istraživački proces
  • diskusije, analize, razmjene mišljenja i iskustava sa svim sudionicima uže i šire zajednice
  • kontinuirano praćenje najnovijih dostignuća s područja suvremene pedagoške teorije I prakse.

 

Cilj u odnosu na dijete

Osigurati i pratiti cjelokupnu kvalitetu uvjeta u kojima djeca u vrtiću žive. Dakle, osigurati takvu odgojnu sredinu u kojoj će dijete moći biti inicijator i najveći mogući kreator prostora u kojem boravi, sadržaja kojima se bavi i odnosa koje uspostavlja.

Cilj u odnosu na roditelje

Stvarati uvjete za razvoj partnerskih odnosa s roditeljima (informiranje i pružanje pomoći pri izboru programa te u procesu adaptacije na novu sredinu; poticanje međusobne suradnje u svim etapama razvoja odgojnog kurikula – od planiranja do valorizacije; pružanje podrške i pomoći pri odgojnim dilemama u procesu rasta i razvoja djeteta … )

Cilj u odnosu na odgojitelje

Pomoć odgojitelju u prepoznavanju i procjeni djetetove potrebe te u kreiranju vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta koji će omogućavati cjeloviti razvoj djeteta i optimalno zadovoljavanje njegovih prava i potreba.

Cilj u odnosu na društvo

Suradnja s vanjskim čimbenicima (kulturno – umjetničke, odgojno-obrazovne, vjerske, stručne i znanstvene organizacije i ustanove ) a prvenstveno radi:

  • unapređivanja i obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada
  • ostvarivanja djetetovih prava i potreba